Search form

Matews 18:8

Pi Kabayte Pis Hiyá Mbeyne Ay Mpinekata Pis Hiyá Mbeyne Ayhté Abet Tiket

Mt 5.29; Mk 9.43

8―Battukawnaba adahan pis apuriw pihiyakemni adahan pis ka taraksa. Ku pis me taraksemet akak piwak akak pikugku, pi kabayte pis bukihpin padekwin mpinekata pis tarakse. Mmanawa aysawnemenek pis katiwnih pitaraksannek. Pi kabayte pis aymuhwa gimun Uhokri mawokuh yumanene pikugku mpinekata pis padekwika piwoknamte piwak pegbakte pikugku ta abetit eggu tiket dehetniki.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index