Search form

Matews 18:9

9Ku pis me taraksemet awaku pis ipeg arimkat ku pariye arikna kane kabay, pi kabayte pis wareke piwtyak pis padekwin mpinekata pis tarakse. Mmanawa pi kabayte pis aymuhwa gimun Uhokri mowtih mpinekata pis padekwika pegbakte piwtyak ta arimkanit ini iwetrit ku kiney kaneayhsima kayahwaki abet tiket.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index