Search form

Matews 19:27

Ku Pahapwi Ikise Madikte Giharit Jesus, Ig Utí Nikwe Kaayhsima Akiw

Mk 10.28; Lk 18.28

27Igme kiyapwiye Pedru awna git:

―Usuh kuwis ikise madikte wewkanbet adahan usuh wewne pikak. Pariye usuh utí nikwe?

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index