Search form

Matews 2:20

20Ig awna git:

―Ahegbetawnaba. Iwepnaba bakimni gukak ginag adahan yis diyuh ta apitit israelyenepwi giwaxrikis. Nerras ku pariye umehkerepye bakimni igkis kuwis miyarap.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index