Search form

Matews 20:31

31Nerras hiyeg ku pariye pahabunene ayge igkis timapni henne, igkis himehpigkis. Igkis awna ta gitkis:

―Ka yi muwaka kabiman henne.

Igkisme pi kabimenpipa akiw. Igkis awna:

―Kiyapwiye, pis ukipara hawwata ke amekene Davibe. Uyá amnih usuh.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index