Search form

Matews 21:12

Jesus Ipukwape Piyuknepwi Agikutak Uhokri Gipin

Mk 11.15; Lk 19.45

12Ayteke ariwnteke ini ig Kiyapwiye Jesus pareke ta agikut ini leglis kewye Uhokri Gipin. Ayge ig ipukwape madikte nerras ku pariye piyuknepwi kakanhawka puwikne kuhipra gikakkis nerras ku pariye isimnepwi ayge. Ig tukuhape gaxtenkis nerras ku pariye uniyekeputnepwi karukri. Ig tukuhape gepwikis nerras ku pariye piyuknepwi tukwa.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index