Search form

Matews 21:15

15Igkisme nerras muwpeg kiyatyepwi gikakkis nerras kannuhekeputnepwi amin amekene Moís gikumadukan igkis hiyapni henne, igkis ka batek. Igkis hiyá ig keh kibeyne annut. Igkis hiyá madikte bakimnay ayge ignes kabimenenes. Giwnkis:

―Kibeyne gidahan Kiyapwiye Jesus. Ig ukiparawiy hawwata ke amekene Davibe.

Igkisme timapni inakni henne, igkis dagawnhewbet.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index