Search form

Matews 21:23

Kariwntak Jesus Utí Gikumadukan?

Mk 11.27; Lk 20.1

23Ayteke ig Kiyapwiye Jesus tipik pareke Uhokri Gipinekut. Ku samah ig kannuhekne ayge, nerras muwpeg kiyatyepwi gikakkis judeyenepwi giwewkistenkis igkis patiptakig atere. Igkis ayapri:

―Mmahki pis keh ini ku pariye pikehni ay? Kariwntak pis utí pikumadukan adahan pis keh henne?

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index