Search form

Matews 21:32

32Mmanawa kuwis ig amekene João Batistamni danuh ta yit. Ig akki yit kibeyne ahin adahan yis danuh ta git Uhokri henneme yis ka iha giwn. Nerrasme hiyeg ku pariye yis ikiy kane kibeynepwima gukakkis norras tinogben powkemnapyo egkis ihe giwn. Hiyawa yis kuwis hiyá ku samah egkis wages guhiyakemnikis henneme yis kupiknene ka wageskere yidahan yihiyakemni adahan yis iha giwn. Yis awna: “Usuh iha giwn.” Bawa yis ka ihpin.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index