Search form

Matews 21:34

34Ku aysaw danuh apatyaprik amutri, ig awahkise gihiyegapu ta giminkis nerras akapriwten was adahan igkis iwepye gamutra guw adahan ewkwiye ta git.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index