Search form

Matews 21:39

39Ayteke nikwe igkis kamaxwig igkis tukuhptepri ayteke amadgatak giwasra, igkis umehpig.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index