Search form

Matews 22:11

Ku Pariye Patehwepye Iggi Ka Hiyá Igma Parak Ta Git Uhokri

Gál 5.1; 1 Kor 6.9; Ef 5.5; Apok 21.8, 27, 22.15

11―Ayteke nikwe gipin kipun kuwis, ig ner ikiparat pareke atere adahan iwasepye gawnasanpu. Ayge ig hiyá pahapwi awayg ku pariye ka amapa ini simis barewbetye adahan ig kawihni abet maripkawka.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index