Search form

Matews 22:16

16Ayteke nikwe igkis awahkise gikannuhnipwi payak gikakkis amekene Erodis gihiyegapu gimin Kiyapwiye Jesus. Igkisme danuh atere, igkis awna git:

―Kiyapwiye, usuh hiyak ku pis waditye hiyeg. Pis ka awna mpusema yuwit gidahankis hiyeg. Pis awna pahatwowa yuwit gitkis madikte hiyeg. Hiyawa hiyeg gihiyakemnikis nawenéwa ariw pidahan, henneme in ka sam ta pit. Pis awna pahatwowa yuwit. Pis akki Uhokriyerwa gihiyakemni gitkis.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index