Search form

Matews 22:17

17Ayge nikwe usuh muwaka hiyak pahat hiyakemniki. Uyá akki wothu. Ig kiyapwiye Sésar nerras romayenepwi gikiparakis ig mpiksaptih wixwiy judeyenepwi adahan wixwiy katiwnihgi. Ba wadit adahan wixwiy katiwnihgi? Ba ka wadit?

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index