Search form

Matews 22:18

18Igme Kiyapwiye Jesus hiyak ku gihiyakemnikis mbeyepye igkis awna inakni adahan gikinsepten. Ig hiyapni henne, ig kaytwa giwnkis:

―Yis ikawnamah ke wotbe yis kibeynepwibe hiyegbe bawa yis pi mbayte giwkis nawenépwi hiyeg! Mmahki yis ayta nuhikekten henne?

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index