Search form

Matews 22:2

2―Nah akkite yit ku samah Uhokri gikumadukan. Ig Uhokri kewa pahapwi ikiparatbe ku pariye kehne fet adahan maripkawka gidahan gikamkayh.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index