Search form

Matews 23:23

23―Akayih. Yis kannuhekeputnepwi amin amekene Moís gikumadukan, yis farisewkis, aysawnemenek yis hiyá mbeyne kaayhsimanek. Yis ikewne ke wotbe yis kibeynepwibe hiyeg bawa yis pi mbayte giwkis nawenépwi hiyeg. Yis keh ofan gidahan Uhokri ariwntak madikte yamutra juktah madikte nopsanyupwinene yamutrebdi. Yis wiwh pahakti ariwntak mpuse gaytakkis madikawku adahan yis kakanhaw git Uhokri. In kabay, henneme yis ka iha nawenéwatma Uhokri gikumadukan ku pariye pi kabaytenene. Yis ka keh wadit gikakkis yiyakipwi hiyeg. Yis yumahwa amnihka ay apit yiyakni. Yis yumahwa yikamaxwan gipitit Uhokri. In kabay yis keh ofan gidahan Uhokri henneme kiskama yis wew akak inakni gihiyakemni madikte.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index