Search form

Matews 23:8

8Yisme amawka yis ka kanumkiswa ku yis hiyeg gikannuhtenkis ke wotbe yis gapitminkisbe. Mmanawa wixwiy madikte hehpekwiye ukiythaniwiy ke wotbe wixwiyweke pakebyeknebe. Wixwiy kadahan pahapwiwa ukannuhtenwiy. Ig ayhté inugik.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index