Search form

Matews 24:1

Kaayhsima Mbayka Nemnikumpiye

Mk 13.1; Lk 21.5; 1 Tim 4.1; 2 Tim 3.1; Apok 6.1

1Pisenwa inakni gawnhan, ig Kiyapwiye Jesus tipikwiye adahan gipeswen ayteke agikutak Uhokri Gipin. Ig pesante, usuh gikannuhnipwi pahadguhwe ta gihumwat. Usuh kapusa kinetihwa pawtak amin ini leglis Uhokri Gipin ku samah in barewyewa paytwempu.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index