Search form

Matews 24:45

Ikawnabay Ke Kibeynebe Ibuktibe Gidahan Uhokri

Lk 12.42

45―Ikawnabay ke kibeynebe ibuktibe. Ku pahapwi ibukti hiyakemniye, ku ig kis adahan gikipara ipeg ta gipitit, nikwe ku gikipara tipikwiye, apit gitepkemni igme apuriwkis gibukpig nawenépwi ta git. Pisenwa nikwe ig tipik. Igme gibuk msekwe. Ig ikene gimanakis mpuse hawkri.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index