Search form

Matews 24:47

47Juktah ig apuriwkis madikte gewkanbet ta giwakuit ner gibuk. Ihanabay nuwnhu. Hennewatbaki ig keh. Nah hawwata nah keh yikak.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index