Search form

Matews 24:5

5Mmanawa aysawnemenek kaayhsima hiyeg kahayaknek nuwaprik ke wotbe igkis ayta nuwntakbe. Igkis awnanek: “Nahnewa Cristo, nah Uhokri gikanyan adahan yikumaduketni.” Apim ini igkis kinisnes hiyeg kaayhsimanek.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index