Search form

Matews 24:9

Aysawnemenek Jesus Gihiyegapu Hiyapkiska Mbeyne Gitkisnek

Mt 10.19; Mk 13.9; Lk 21.12; 2 Tim 3.1

9―Apim ini yis kamaxwikanek yis iwepkanek adahan yis hiyapkiska mbeyne yitnek. Hawwata yis umehpikanek. Ayge madikte hiyegipiyenepwi amiyhepyi awaku ku samah yis nuhiyegapu.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index