Search form

Matews 25:16

16Ner gibuk ku pariye ikepka giwakuit pohowkumkunano mil (5.000) karukri, ig tipik kibentenwa ig kannipwiye gukak no karukri adahan eg kiyesihwa. Metakwa ig dax pohowkumku mil (5.000) karukri akiw.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index