Search form

Matews 25:22

22Ayteke igme gibuk ku pariye ikepka giwakuit mmuknanano mil (2.000) karukri ig danuh atere git. Ig awna git: “Kiyapwiye, pis ikise nuwakuit mmukna mil (2.000) karukri. Ahah, nah kuwis uté mmukna mil (2.000) akiw pidahan.”

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index