Search form

Matews 26:26

Jesus Kiyekiswa Gitkis Giwatnipwi

Mk 14.22; Lk 22.15; 1 Kor 11.23

26Ku samah usuh axnenete ayge, ig Kiyapwiye Jesus iwé pahak bugut. Ig kabayha Uhokri. Ig sigkebdih ini bugut, ig ibekhepni upuriw usuh giwatnipwi. Ig awna wothu:

―Ahah. Inin bugut inin nihhu yidahan. Amapanay inin bugut, axnay niwntak.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index