Search form

Matews 26:35

35Igme kiyapwiye Pedru kaytwa giwn:

―Hiyawa nah umahkiswe payak pikak henneme nah ka wihwa piw.

Usuhme gikannuhnipwi usuh madikte awnenekwiye hennep.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index