Search form

Matews 26:4

4Ayge igkis ahegbetepye ginetnikis igkiswonas. Igkis awna:

―Amawka ku wixwiy umahkise Jesus. Uyay kamaykiswig ku aysaw ig ka wahapnima.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index