Search form

Matews 26:51

Pedru Ihuk Pahapwi Awayg Gitaybi

Mk 14.47; Lk 22.50; Jo 18.10

51Aynewa pahapwi waytak usuh ku pariye aygnenepwi gikak Kiyapwiye Jesus ig kehe giponyaga. Ig huwipwihe pahapwi ibukti gidahan ner muwpegpiyene gikiparakis. Ig ihuke gitaybi.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index