Search form

Matews 26:63

63Igme Kiyapwiye Jesus tinwo. Igme muwpegpiyene gikiparakis ig awna git akiw. Giwn:

―Giwaprik Uhokri dehetniye nah ayá pit. Ku pis Cristo, ku pis Uhokri gikanyan adahan ukumaduketni, ku pis Uhokri gikamkayh, asá akkaw wothu.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index