Search form

Matews 26:65

65Ig muwpegpiyene gikiparakis timapni henne, ig sigke gisimsa adahan arekhetni gidagonyi apatra ku samah Kiyapwiye Jesus awna gitkis inakni yuwit. Ig awna:

―Ig ikewne ke wotbe ig Uhokri gikamkayhbe. Ig makuksene Uhokri. Pariyeki umawkanwiy akiw? Wixwiy ka muwaka hiyeg akki wotwiy ariknawnama Jesus gitaraksan akiw. Kuwis ig makukse Uhokri ay wotrikwiy. Yis kuwis timapni akakwa yitaybi.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index