Search form

Matews 27:26

26Ayteke nikwe ig amekene Pilatus isahkisase Bahabás gidahankis. Henneme ig biyuhkise Kiyapwiye Jesus akak tigay. Ayteke ig ikepri ta giwakuwitkis gisuwtatapu adahan igkisme gideddehpitni.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index