Search form

Matews 27:4

4Ig awna gitkis:

―Nah tarakse. Nah kamaykise yit pahapwi waditye ku pariye kane keh mbayka.

Igkisme kaytwa giwn:

―Ka sam. Piswa hiyak nikak.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index