Search form

Matews 27:51

51Nikwenéwa apim ini, ini kamis amaptenten Uhokri giwskeki ku pariye ayge agikunene Uhokri Gipin, in sigke pabakak. Nikwenéwa ku aysaw ig miyap amun ini in sigka aytá inutak danuhte ta warikwit. In woka ahin ta agikut Uhokri giwskeki. Ayge apim ini wayk segke. Tip bekhewbet.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index