Search form

Matews 28:12

12Igkis muwpeg kiyatyepwi timapni henne, igkis pahadguhwa gikakkis nerras judeyenepwi giwewkistenkis. Ayge igkis ahegbete ginetnikis. Pisenwa gahegbetankis ginetnikis, igkis iwé kaayhsima karukri, igkis ikepni ta gitkis nerras suwtat.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index