Search form

Matews 28:13

13Igkis awna gitkis:

―Uyá kinetihwa gitkis hiyeg ku gikannuhnipwi danuh tiyegim igkis kidise gap apim ini ku samah yis himegbetnene.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index