Search form

Matews 3

João Batista Keh Hiyeg Ahegbet Gapit Jesus Gaytni

Mk 1.1; Lk 3.1; Jo 1.19

1Apim ini hawkri ku samah ig Kiyapwiye Jesus ayge apit Nazaré, amekene João Batista pes ta amadgat amatap ayhté Judeyamnaw. Ayge ig ekkene giwsapan Uhokri.

2Ig awna ta gitkis hiyeg:

―Wagesnabay yihiyakemni ariw yitaraksan mmanawa ahawkanaprik Uhokri gikumadukan kuwis danuh.

Hennewatbaki ig amekene João Batista awna ta gitkis hiyeg.

3Minikwak Uhokri gawnepe amekene Isaías ig kinetihwa gimin ig amekene João Batista. Ig tamak inakni giwn amadga gikagtan. Ig awna:

“Pahapwi kinetihwanek amadga amatap. Ig awnanek: ‘Ahegbetawnabay gapit Ukiparawiy gaytni. Ig nemnik ig. Wadithanabay yihiyakemni gidahan marihwakam yis kawih gidahan Uhokri gikumadukan.’ ”

Hennewatbaki ig Uhokri gawnepe awna minikwak.

4Ig amekene João Batista madiptipye. Gikawihni kewa amekene Eliyas gikawihnibe. Ig kasimsapu akak “kamelu” asipri. Ig kakabutikpu akak pak amar. Gimaname tanan akak ahayak anunu.

5Kaayhsima hiyeg danuh atere gimkanit amekene João Batista adahan igkis timepnes ginetni. Igkis danuh apititak paytwempu Jerusalém. Igkis danuh apititak madikte waxri Judeyamnaw. Igkis danuh apititak waxri muwwapu aranwa warik Jordawh.

6Ayge igkis ekkepyes gitaraksankis ta git amekene João Batista. Igme kayweprikis apigku eggu warik Jordawh adahan ekkene ku igkis amepene ini ku Uhokri bayahminigkis ariw gitaraksankis.

7Kaayhsima farisewkis gikakkis kannuhekeputnepwi amin amekene Moís gikumadukan igkis hawwata ayta kaywasewpiye ta git amekene João Batista. Ig hiyapni henne, ig awna ta gitkis:

―Yis kaybunyune hiyeg pahaywitniyepwi! Uhokri ka batek akak yihiyakemni kane kibeynema. Mmah yitneki yikewpen keh ig hiyapyi ke wotbe yis kibeynepwibe hiyeg giwtrik? 8Kawa. Ini yikewpen ka kinisri. Amawka ku yis inyerwa wages yihiyakemni ariw yitaraksan. Kapusanabay wew wadit. Ini yiwewni waditye ininewa arakak ku yis inyerwa wages yihiyakemni. 9Ka yi muwaka awna: “Wixwiy judeyenepwi wixwiy amekene Abrawh gihiwhipwi. Amun ini wixwiy kuwis Uhokri gihiyegapu. Ayge nikwe ig Uhokri ka aminama ariw utaraksanwiy. Ig hiyapwiy kewa kibeynepwibe giwtrik.” Ka ik adahan yis awna inakni henne. In ka ariknawnama ku wixwiy amekene Abrawh gihiwhipwi. Ka innema keh wixwiy isamtaw. Ik adahan Uhokri keh no tip humaw amekene Abrawh gihiwhipwi. 10Ahawkanaprik kabá danuh adahan Uhokri ipuke hiyeg patahwapye hampa arimkanit biyukwiki. Pahapwi ku pariye kane wew wadit amadga hawkri iggi kewa pahakti amutribe ku pariye sarayh guw kane kabaynoma guw. Igme Uhokri ig kewa pahapwi awaygbe ku pariye kuwis ahegbet akak gimegwan adahan ig ahukepten eggu ah kane kabaynoma. Ku pariye gamutra sarayh guw kane kabaynoma guw, eggu ig ihukapepru ig padakapepru ariwtrikut tiket bukahapepru.

11Ayteke ig amekene João Batista awna gitkis madikte hiyeg. Giwn:

―Ku aysaw nah kaywepyi nah kawihkis un ta yipitit adahan yis wageswiye yihiyakemni ariw yitaraksan. Henneme pahapwi nemnikumpiye nuhapuh butte ku pariye kaywepyi akak igyerwa Uhokri Gitip adahan ig kawihkis gidahanwa gihiyakemni akak gannu ta yipitit. Yaytakme ig kawihkis tiket ta yipitit. Ig ner kaayhsima pi kiyatte mpiyhan. Nah yuma nukiythanisima gitiput adahan nah ayapig hiyuh gikasotni. 12Aysawnemenek ig ibekhe hiyegnek hawwata ku samah wis ibekhe amutri ayak akak amar. Ig ahegbet ibekhepye hiyeg kuwis ke pahapwibe awayg akak huw ay giwaku adahan ig mihikohbetene amutri ayak ariw amar. Ig ibakhanek ku pariye kibeynepwi akak ku pariye kane kibeynepwima. Ku samah wis bayah amutri ayak agiku payt, amarme wis bukehpig, hawwata ner nemnikumpiye ig bayah hiyeg ku pariye kibeynepwi agiku gipin. Ignesme ku pariye kane kibeynepwima igkis bukehpikanek ariwtrikut eggu tiket ku pariye kane awakti.

Hennewatbaki ig amekene João Batista awna.

Jesus Kaywepka

Mk 1.9; Lk 3.21; Jo 1.32

13Abetnewa ini hawkri ig Kiyapwiye Jesus pes apititak Galiléyamnaw ta apigkut warik Jordawh. Ig danuh atere git amekene João Batista, ig awna git:

―Uyá kaywepun.

14Igme amekene João Batista kaytwa giwn:

―Kawk, Kiyapwiye. Pis yuma pipathawni. Ka ik adahan nah kaywap. Pis kis adahan kaywepun.

15Igme Kiyapwiye Jesus kaytwa giwn:

―Ka sam. Uyá keh ku samah nuwnhu pit. In wadit pis kaywepun mmanawa hennewa Wigwiy gimawkan.

Ig amekene João Batista timapni henne, ig ihe giwn.

16Ig kaywepri, igme Kiyapwiye Jesus iyak ahakwatak un, en woke. Ig hiyá Uhokri Gitip muhuke ta gipitit, gihipak ke pahapu tukwabe.

17Ayteke pahá ikupimnat awna aytontak inugiktak. In awna:

―Pisnewa nukamkayh nubetki. Nah batek pikak kaayhsima.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index