Search form

Matews 6:33

33Aharitnabay kawih in kit Uhokri gikumadukan akak gihiyakemni kibeyne hiyakemniki. Ayge nikwe ig ikí yit madikte ku pariye yimawkanitnene.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index