Search form

Matews 7:21

Hiyawa Pahapwi Keh Annut Henneme Ku Ig Ka Keh Uhokri Gibetki Ig Biyukenek

Lk 6.46, 13.25; 2 Kor 11.13, 13.5; 2 Ped 2.1; 1 Jo 2.3, 5.12

21―Ay hiyeg ku pariye awna nuthu: “Kiyapwiye, pis nukipara”, henneme waditnepyenen. Igkis ka kawih nukumadukan ayhté inugik. Ignewa ku pariye keh Wigwiy inugikyene gibetki, ignewa kawih.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index