Search form

Matews 8:14

Jesus Makniwa Pedru Gimatru

Mk 1.29; Lk 4.38

14Ayteke ariwnteke ini ig Kiyapwiye Jesus danuh ta gipinekut kiyapwiye Pedru. Ayge ig uté kiyapwiye Pedru gimatru egme harit akak nawwaki.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index