Search form

Matews 8:15

15Ig Kiyapwiye Jesus hiyapni henne, ig atere gut. Ig sumuhe guwak. Aynewa gunawan mpiye guw. Ayteke eg kannikaw, eg kuwegwano gidahan.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index