Search form

Matews 9:6

6Nah hiyapkiste yit ku nah ku pariye wageswe awayg amadgaya inin nahnewa detye amadga inin adahan nah bayahminene hiyeg ariw gitaraksankis gikak Uhokri.

Ayteke ig awna ta git ner awayg miyapupye. Giwn:

―Kannikaw kuri. Kidisnaba pisipamna. Hiyawa pis diyuhe pipinwate.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index