Search form

Ex 12:36

36Re' QaJaaw Dios xuch'ub'isaj i kánima i aj Egipto chi xkiyeew chib'ih jariik i xkipahqaaj i aj Israel. Je' re' noq xq'ucharik i chib'ih keh i aj Egipto.