Search form

Ex 39:17

17Eh re' ki'ib' chi karena oro, xkixit' chupaam taqe i ki'ib' chi kotokaq ch'ihch' wilkeeb' chi chii' i itz'ihy reh chi' kik'ux i k'amal b'eeh aj tiij.