Search form

Gen 35:23

Re' taqe kab'laj chi rak'uun i Jacob, (eh Israel wo' chik i b'ih)

(1 Cron 2.1-2)

23Re' taqe i rak'uun i Jacob xi wihik kab'laj taqe chi kiib', re' taqe i rak'uun xi wihik ruuk' i Lea je' wili i kib'ihnaal: Rubén i peet rak'uun, eh re' i Simeón, Leví, Judá, Isacar, eh Zabulón.