Search form

Aposol 10:15

15Ma nani gamona ivi sisiyame, ivona bo, “Aviyavisina God ivonakiiyaragha da biibiina na ke kuna vonei da dowadowana bo puyapuyakina.”