Search form

Aposol 10:37

37Ma namada koakovi da aviyavisina itupuwa Judiya dobunai, nani berasi Gariri kamonai ivi karei maranai Jon idima da wawaya ita babataito.