Search form

Aposol 10:38

38Ma bade koakovi ikikava God, Nasaret tomowa Yesu ivinei da Kanuma Vovokaravina ma rewapana iverei. Ma bade ikikava Yesu Judiya dobuna ine yavui da bera biibiisi iberaberai. Ma iyavo kava Devil imanai ivovokwarakwara na ivivi yawasisi, iyamna God gwabinai imakamakai.