Search form

Aposol 13:20

20Weni berasi kudubina na madegha 450 kamonai itupuwa.”

“Ma nani murinai na God wawaya kii koyakoyagha ivinesi da ikoyakoyaghisi da peroveta Samuweru ina ku mara.