Search form

Aposol 13:4

Banabas da Sol inae ku Saipras.

4Kanuma Vovokaravina Banabas da Sol ivi nowesi inae ku Selusiya kwanatuna ma nani dobunai ku kukakuka igeru da ku nuwa sago kana vava Saipras.